Volebný program

     V našom meste môžeme všetci žiť dobre. Krásny historický Trenčín je tu už stáročia. Počas svojej histórie zažil časy dobré ale aj časy zlé. Zažil dobrý aj zlý prístup úradníkov k Trenčanom ale v poslednej dobe hlavne zatvorené dvere, nesplnené sľuby, nespokojnosť občanov pri riešení problémov, ktoré všetkým strpčujú život, neochotu pomôcť tam, kde je to potrebné. V skratke sa tomu hovorí nezáujem o občana. Trenčín pomaly stráca svoju tvár, svoje významné postavenie na mape Slovenska. Našim hlavným cieľom je zlepšenie tohto stavu. Dobre hospodáriť, získať si dôveru občana, vyšších úradov a inštitúcií. Slušné, otvorené a transparentné mesto, štandardne prijatými opatreniami a rozhodnutiami v prospech nášho mesta a všetkých jeho občanov. Toto mesto si zaslúži získať naspäť svoju tvár. Aby v Trenčíne bolo všetkým dobre.

Spolu s Vami postupne veľa zmeníme v týchto oblastiach :

 1. Dopravná situácia v   meste
 2. Dôstojné bývanie pre všetkých - Trenčín dobrý domov pre Trenčanov
 3. Poriadok a bezpečnosť
 4. Zdravý čistý a zelený Trenčín
 5. Kultúra, šport a volnočasové aktivity pre všetkých
 6. Transparentné rozhodovanie s účasťou občanov- otvorený a transparentný magistrát
 7. Trenčín mesto univerzitné
 8. Spolupráca s VÚC a všetkými partnermi mesta
 9. Šanca pre mladých , záruka budúcnosti mesta
 10. Starostlivosť o seniorov
 11. Podpora rodín

     Doprava v meste, nízka kvalita a nedostatočná priepustnosť mestských komunikácií, parkovacia politika mesta sú občanmi veľmi negatívne vnímané, preto uskutočníme jej reformu. Budeme podporovať všetky investície prostredníctvom mesta na realizácii  projektov, ktoré tento stav zmenia. Budeme aktívne spolupracovať pri koordinácii fungovania dopravného systému v Trenčíne a aktualizovať generel dopravy v meste. Dôraz budeme klásť na budovanie juhovýchodného obchvatu  a rekonštrukcie starého mosta cez Váh, v spolupráci so SSC. V roku 2020 zavedieme bezplatnú hromadnú dopravu.

 

     Mesto nepomáha mladým rodinám, osamelým ľuďom a neúplným rodinám a ľuďom z príjmovo nižších skupín k získaniu cenovo dostupných štartovacích a nájomných bytov. Začneme na tento účel využívať viac zdrojov financovania a budeme sa o ne aktívne uchádzať. Vybudujeme každý rok 20 nových nájomných bytov. Zvýšenú pozornosť venujeme seniorom, pre ktorých vybudujeme nový dom opatrovateľských služieb.  Vytvoríme im viac možností na prežitie dôstojnej a aktívnej staroby v našom meste. Skvalitníme naše služby v stávajúcich dvoch zariadeniach pre seniorov. Zvýšime ponuku denných stacionárov a zlepšíme činnosť Centra pre seniorov.  Uzatvoríme dohodu mesta s nemocnicou na umiestňovanie a starostlivosť o dlhodobo chorých a nevládnych. Posilníme terénnu opatrovateľskú službu  a budeme podporovať všetky organizácie, ktoré sa venujú našim seniorom.

 

     Posilníme a skvalitníme prácu mestskej polície. Policajti musia byť videní v celom meste, ale predovšetkým tam, kde sú naši občania najviac obťažovaní a necítia sa bezpečne. Neporiadok, hluk a čierne skládky sa musia okamžite riešiť. Neprispôsobivých občanov budeme riešiť v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Mestská polícia nebude riešiť ako hlavnú úlohu vyberanie pokút za nesprávne parkovanie, ale poriadok a čistotu v meste.

 

     Do lokalít, ktoré budú k tomu vhodné umiestnime oddychové zóny s lavičkami spolu s detskými ihriskami dopracované prvkami drobnej záhradnej architektúry. Budeme pokračovať v budovaní cyklotrás. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky na rozvoj rekreačného športu vybudujeme na ľavom brehu Váhu mestskú oddychovú zónu na každodenný relax pre našich občanov a mládež. Podporíme investorov, ktorí budú chcieť investovať do projektov pre rozvoj cestovného ruchu. Využijeme možnosti mesta na podporu činnosti športových klubov na území mesta. Nebudeme podporovať výruby a likvidáciu zelene. Mesto musí byť čisté a upratané bez narastajúceho počtu alergikov, ktorý je výsledkom nečistoty, prachu a malej snahy o zlepšenie tohto stavu. Zlepšíme systém jarného ale aj jesenného upratovania mesta. Vybudujeme nový zimný štadión, ktorý bude slúžiť nielen športu, ale aj na veľké kultúrne podujatia.

 

     Kultúra musí byť dostupná všetkým Trenčanom a poskytovať im stále nové príležitosti na kultúrne vyžitie. Zriadime stálu divadelnú scénu. Nezabudneme na deti a mládež, kultúra bude dostupná aj pre nich formou koncertov a predstavení, ktoré budú mať aj výchovnú a vzdelávaciu funkciu.

 

     Zvýšime návštevnosť mesta a jeho historické hodnoty podporou kultúrnych podujatí na jeho prezentáciu a zviditeľnenie, aby sa naše mesto stalo viac atraktívne  pre turistov doma i v zahraničí. Obnovíme partnerstvo s mestami v zahraničí založené na kultúrnej výmene v prospech našich obyvateľov a obyvateľov partnerských miest.

 

     Hospodárenie mesta bude transparentné pod verejnou kontrolou občanov. Prehodnotíme opodstatnenosť dodávateľov všetkých služieb pre mesto a postupne znova zriadime mestský podnik ktorý bude realizovať všetky potrebné služby a činnosti pre mesto. Urobíme prieskum požiadaviek a názorov občanov na činnosť magistrátu. Magistrát musí byť službou občanovi ústretovým prístupom, dodržovaním zákonných lehôt a bez zbytočnej byrokracie. Fungujúca legislatíva a dodržiavanie zákonov bude zárukou skončenia dlhých súdnych sporov a ťahaníc. Budeme viesť diskusiu s mestskými aktivistami a neziskovým sektorom ku všetkým pripravovaným návrhom a opatreniam. Budeme partnerom pre všetkých ktorí sa chcú aktívne angažovať v prospech mesta.

 

     Budeme garantom rozvoja Trenčína ako univerzitného mesta a spolupracovať s miestnou univerzitou Alexandra Dubčeka, podporovať jej činnosť spolu s miestnymi podnikateľmi a investormi. Rozvoj a dobré fungovanie univerzity je zárukou aj rozvoja mesta.

 

     Pokračovať v prerušenej spolupráci so samosprávnym krajom, formou súčinnosti v spoločných rozvojových priorít, podporou projektov cezhraničnej spolupráce podporovať domáce podnikateľské prostredie. Osobitný dôraz budeme venovať rozvoju cestovného ruchu.

 

     Trenčín musí byť aj mestom mladých, ktorí potrebujú šancu na svoje uplatnenie a vyjadrenie svojho názoru. Chceme vzbudiť ich záujem o komunálnu politiku a dianie aj v ich meste. Ich aktívne zapojenie do tohto procesu posilní ich vzťah k svoj u mestu a možno vyrastú z nich v budúcnosti noví komunálni politici. Vo všetkých mestských častiach plánujeme zriadenie Centier voľného času, kde by naša mládež mohla tráviť svoj voľný čas podľa svojich predstáv.

 

     Trenčín sa musí stať dobrým miestom pre život pre všetkých čo v ňom žijú, pracujú, alebo len ním prechádzajú ako turisti.
DOMA DOBRE - V TRENČÍNE DOBRE!

 

Zabezpečíme:

1. Dôstojné bývanie pre všetkých

 • Regenerácia sídlisk
 • Podpora družstevných bytov pre mladých  - bez developerov
 • Zvýšenie počtu  mestských a družstevných bytov
 • Dom s bytmi vyhovujúcimi potrebám dôchodcov a invalidov

​2. Transparentné  rozhodovanie s účasťou občanov

 • Dôsledná kontrola mestských zákaziek a zákaziek  mestských organizácií
 • Spriehľadnenie  rozhodovania  úradu, verejné dôvodové správy, informácie zo schôdzok poslancov konaných pred zastupiteľstvom
 • Miestne referendá pri väčších zákazkách občianskeho charakteru
 • Pravidelné zisťovanie mienky občanovfinančne nenáročnou formou – FB dotazníky, dotazníky v klientskom centre

3. Doprava

 • Cyklotrasy, cyklochodníky, cyklopruhy, stojany na bicykle
 • Bezplatná miestna hromadná doprava pre občanov s trvalým pobytom v Trenčíne
 • Nové parkovacie miesta
 • Podpora výstavby družstevných parkovacích domov

4. Smart city

 • Online dostupné informácie
 • Verejné wifi
 • Svetelné tabule o obsadenosti parkovísk
 • Revitalizácia osvetlenia mesta

5. Kultúra, šport, vzdelávanie a volnočasové aktivity

 • Podpora miestnych dobrovoľníckych združení a organizácií
 • Zriadenie miest na verejné grilovanie
 • Revitalizácia detských ihrísk
 • Oprava starých lavičiek a osadenie nových
 • Úprava grantového systému
 • Vytvorenie komunitných centier pre každú mestskú časť
 • Vytvorenie  podmienok pre  nového zimného štadiónu ako multifunkčného športového a kultúrneho zariadenia

6. Životné prostredie

 • Zlepšiť triedenie odpadu
 • Výsadba nových stromov  a zelene v meste  na sídliskách, okolo Váhu a v meste
 • Založenie príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Trenčín

7. Podpora miestnych podnikateľov

 • Pravidelné schôdzky s miestnymi podnikateľmi
 • Rozumné pravidlá pre reklamu
 • Propagácia miestnych podnikateľov

8. Vybudovanie dôstojného Mestského úradu Trenčín