Loading

Facebook Youtube

Úprava "malých konkurzov"



Úprava "malých konkurzov"



    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale pretrvávajúce dopady pandémie a s tým súvisiace opatrenia vlády spôsobili na strane podnikateľov situáciu, ktorá ohrozuje existenčne predovšetkým drobné prevádzky obchodu a služieb.

    Ako ďalej? Predpokladá sa obdobie bankrotov u týchto podnikateľov. S účinnosťou od 1.1. 2021 nadobudla platnosť výrazná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácií. V tejto novele sú  novým spôsobom  upravené podmienky tzv. „Malého konkurzu“, ktorý by mal riešiť rýchle konkurzné konanie malých podnikov. Bohužiaľ, pomoc štátu je pre podnikateľov v problémoch takmer nedostupná a to pre prísnosť podmienok stanovených pre jej poskytnutie. Zrejme sa treba zmieriť s tým, že drobní podnikatelia skončia v konkurze.  

    V čom je úprava „Malých konkurzov“  odlišná od tzv. veľkého konkurzu? Je to oveľa jednoduchší a rýchlejší proces podobný oddlženiu fyzických osôb podľa štvrtej časti ZKR.  Je to výrazne kratší proces so zachovaním pôsobnosti štatutárneho orgánu – teda konateľa, bez možnosti výmeny správcu, s rýchlejším speňažovaním majetku, bez riešenia odporovateľnosti právnych úkonov zo strany správcu, kde spory sú riešené sudcom, ktorý má pridelený konkurz.

    Ako na to? Nemusíte hneď hľadať advokáta. Na stránke MS SR sú formuláre, po vyplnení ktorých a zaplatení preddavku vo výške 500,- EUR môže podať podnikateľ sám návrh na konkurz na príslušný súd.

    Podmienkou je, že dlžník – právnická osoba – má štatutárny orgán , ktorý nepôsobí viac ako v desiatich  právnických osobách, má riadne uložené účtovné závierky v zbierke listín, nemal v posledných piatich rokov v každom roku záväzky a majetok vyšší ako 1 mil. EUR, pred podaním návrhu zložil preddavok na náklady konkurzu a samozrejme, návrh je autorizovaný oprávnenou osobou.

    Ak sú splnené podmienky, súd do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o vyhlásení malého konkurzu, ustanoví správcu náhodným výberom, to neplatí, ak pred vyhlásením konkurzu bol ustanovený  likvidátor, ktorý je vedený v zozname správcov a vyzve veriteľov na prihlásenie pohľadávok. Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz, ktorý sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v obchodnom vestníku a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. 






NOVINKY

Rozhovor s FORBES

Rozhovor s FORBES

02.05.2021

AK Birošová: Právna pomoc musí sledovať spravodlivé usporiadanie veci  Dobrý advokát sa nevyznačuje len znalosťou práva, ale musí byť aj dobrým psychológom. V krízových situáciách musí vidieť nové príležitosti. ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalej



pozrieť ďaľšie