Loading

Facebook Youtube

Pomôcť základnej škole 5?Pomôcť základnej škole 5?      Dňa 14. decembra 2016 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, kde sa okrem iného prerokovával návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2017 – 2019.  Základná škola 5 už 12 rokov čaká na nutnú rekonštrukciu. Nový rozpočet mesta opäť neráta s touto rekonštrukciou, preto som podala pozmeňujúci návrh s účelom nájsť potrebné finančné prostriedky pre túto školu:

 

     „Vážený pán primátor, vážená pani kolegyňa poslankyňa, vážení páni kolegovia poslanci. Dovolila som si vypracovať pozmeňovací návrh k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017-2019. Možno trošku môj príhovor bude taký spočiatku dlhší, pretože veľmi rada by som predovšetkým chcela tento návrh odôvodniť. Nedalo sa s Vami prerokovať tento návrh skôr, pretože som ho dopracovávala za pomoci pracovníkov Mestského úradu až dneska (14.12.2016), t.z., všetci vieme ako sa rozpočet tvorí a ako sa schvaľuje. Pozmeňovací návrh vychádza z toho, že kto je naša budúcnosť? Naša budúcnosť sú deti. Všetci vieme, že touto problematikou sa dosť zaoberám. Som členom Komisii mládeže a športu a tiež som členom rady školy na 5. základnej škole. Táto škola má už 12 rokov vlečúci sa problém a je to problém týkajúci sa rekonštrukcie podkrovia ZŠ na nové učebne.  12 rokov sa tejto škole prisľubuje, že tieto učebne budú, 12 rokov sa hovorí potom, raz, keď budú euro projekty. Vieme mnohí, že sa 47. rodičia už začali aktivizovať a urobili podpisovú akciu na základe, ktorej zhruba cez 800 rodičov, občanov tohto mesta žiadalo, aby sa do rozpočtu zahrnula suma cez 200.000 eur, čiže 220.000 eur na to, aby sa konečne táto akcia zrealizovala. Samozrejme, že zo strany mesta sa očakáva, že budú euro projekty a že táto akcia by sa zrealizovala z euro projektov, lenže ono je to stále také odďaľovanie. Môj názor, alebo moja filozofia pozmeňovacieho návrhu k Návrhu Programového rozpočtu mesta vychádza z toho, že nájdime finančné prostriedky, ktoré do tohto rozpočtu zahrnieme, vypočujme hlas občanov, nie je to môj hlas, je to hlas občanov, ktorí prosia a dôverujú tomuto zastupiteľstvu a vedeniu mesta, že skrátka týmto problémom sa bude vážne zaoberať a že teda podporí zmenu rozpočtu. Jedná sa o to, že všetci hľadáme, kde sú priority. Viem, že v tomto meste tých peňazí nie je nazvyš a súhlasím s názorom pána primátora, že bolo by potrebných možno 100 miliónov eur. Ja si pamätám, že som mala takú obálkovú metódu a skrátka som v každej obálke mala odložené finančné prostriedky na to, čo som považovala za dôležité a keď vznikla nejaká priorita, tak som musela začať hľadať, z ktorej obálky presuniem peniaze do tej obálky, kde tie potreby sú momentálne naliehavejšie. Môj názor je taký, že treba vyslať jasný signál občanom, že túto školu a deti podporovať budeme. Aj pán prezident vo svojom prejave a vlastne všade sa hovorí o tom, že deti nemajú vzťah k technickým profesiám, väčšina sa hlási na humanitné odbory, zamyslime sa prečo? No rozhodne je to preto, pretože tieto deti nemajú taký príklad, nemajú niekoho kto by ich potiahol, skrátka ich záujem o technické profesie alebo predmety prírodovedecké vzbudíme len vtedy, keď vytvoríme podmienky na školách. Takže to je asi to, prečo ten návrh predkladám. Je to len o tom aby sme si určili priority. Aj táto škola je prioritná. Ak sa na základe projektov podarí získať peniaze z eurofondov, nič nám nebráni, aby sme finančné prostriedky, ktoré navrhujem zmenou tohto rozpočtu vyčleniť pre túto školu, prerozdelili inde. Čiže je to zozbieranie malých alebo aj väčších finančných čiastok tak, aby sa dala spraviť zmena rozpočtu a zakomponovať 220.000 eur pre 5 základnú školu. Takže začnem s tým pozmeňujúcim návrhom, bude trošku dlhší a nakoniec ešte by som Vás požiadala o podporu - pozmeňujúci návrh znie:

 

2) V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

 

1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 717: ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia podkrovia navrhujem zvýšiť o plus + 220.000 € na realizáciu rekonštrukcie podkrovia základnej školy na nové učebne.

 

2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku 716: Spoluúčasť na projektoch EU navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 95.000 €.

 

3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku 717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 190.000 €.

 

4. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 2. Územné plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0443, položku 711: ÚPN mesta, architektonické štúdie navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 0 €.

 

5. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 1. Právne služby, funkčná klasifikácia 0111, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. na 56.000 €. 48

 

6. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 58.950 €.

 

7. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 713: Parkovacia politika – kúpa 2 ks rampových systémov IA16 navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, t.j. na 81.339 €.

 

8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Nové parkovacie miesta (Sever + Juh) navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 457.000 €.

 

9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 717: MŠ Šmidkeho – okná navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 180.000 €.

 

10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku 717: MČ Juh – športové ihrisko IA16 (57.500 €) navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 157.500 €.

 

11. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položku 717: MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská IA16 (42.000 €) navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 172.000 €.

 

12. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku 714: Nákladné vozidlo s valníkovou nadstavbou navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 40.000 €

 

13. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a vývoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. na 2.501.200 €.

 

     Znovu hovorím, že pokúsila som sa takým obyčajným sedliackym rozumom vypracovať pozmeňovací návrh. Vždy vieme koľko pozmeňujúcich návrhov rozpočtu robíme v každom danom roku. Častokrát aj teraz sme schvaľovali keď sa ušetrili peniaze, alebo sa nedočerpali, tak sa potom ku koncu roku rýchlo míňajú na niečo, čo je tiež potrebné. Môj názor je taký, zmeňme filozofiu a skúsme to. Týchto 220.000€, ktoré by som povedala obrazne naskladalo z drobných položiek nemôžu ohroziť plnenie programového rozpočtu. Nie je to len môj názor, za mojím názorom, alebo za mnou stojí skupina občanov, ktorí vám dôverujú a veria. Veria vám, že skrátka vypočujete ich hlas. O nič iné tu nejde. Ide o to aby sme ich počúvali, aby vedeli, že ak niečo navrhujú tak to nezmietneme zo stola, že potom neskôr. Vypracovala som ten návrh ja, môže sa vám zdať akože absurdný, môžete ho zmiesť zo stola, ale to nezmetiete môj návrh, to zmetiete hlasy možno 1.000 občanov možno viac tohto mesta. Škola a deti si zaslúžia pozornosť. Zaslúžia si to aby mali vysokú kvalitu vzdelania, lebo hovoríme o tom, že v Trenčíne má byť život, ktorý je kvalitný, má sa zvýšiť jeho kvalita, majú tu občania chcieť žiť. Majú tu chcieť mať deti, aby chodili do škôl. Keď nezvýšime kvalitu vzdelania našich detí, nezvýšime ani kvalitu života v tomto meste. Keďže sa táto suma do rozpočtu nedostala ak má niekto lepší nápad ako tú sumu tam dať a odkiaľ tie peniaze zobrať, lebo vieme, že to mesto je poddimenzované a potrebovalo by tých peňazí viac. Prosím predložte iný návrh a ja ho podporím. Vypracovala som tento návrh podľa najlepšieho vedomia a svedomia, nie s tým aby som niekomu ubrala. Všetci dobre vedia, že som zástancom budovania detských ihrísk. Tí čo pokrútia hlavou a povedia, že uberám z detského ihriska, uberám malú čiastku. Je známe a bolo aj v médiách publikované, možno poviete, že populisticky som chcela vybudovať ihrisko, nie ja osobne, ale nezisková organizácia BONA fem, na ktoré bolo  plánovaných 40.000 €. Takže ak niekto kričí, že chcem zobrať z detského ihriska, aby naozaj tá suma 10.000 € čiže miesto 167.000 € - 157.000 €, mala chýbať, som ochotná túto sumu vyčleniť z prostriedkov, ktoré boli plánované na detské ihrisko pri ODE, kde bohužiaľ pán primátor túto myšlienku nepodporil a nedostali sme do nájmu za 1€ na 20 rokov plochu z toho dôvodu, že či už je sporná alebo mesto môže mať s tým iný zámer. 40.000 € je zo súkromných prostriedkov  a z darov sponzorov. Takže hovorím, že tých 40.000 €, ktoré som zobrala aj z ihriska napríklad na Karpatskej čo je mestská časť Stred, sľubujem, že viem to vynahradiť z prostriedkov, ktoré boli určené na detské ihrisko pri ODE, ktoré sa skrátka nezrealizovalo a s najväčšou pravdepodobnosťou sa realizovať ani nebude. Takže by som Vás páni a dáma veľmi pekne chcela poprosiť, aby ste podporili tento Návrh Zmeny rozpočtu. Je to pre občanov a môj názor je taký, že pri toľkých zmenách rozpočtu, ktoré som zažila za tie dva roky, ako si zaslúži táto zmena pozornosť a vyšleme všetci spolu nie ja, my všetci spolu signál vo vzťahu k občanom, že to čo trápi ich, trápi aj nás a že keď chceme, tak spoločne vieme to riešenie nájsť.

Ďakujem Vám.“

 

     Z prítomných 17 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín hlasovali za môj pozmeňujúci návrh len ja a pán poslanec Martin Barčák. Mojim zámerom bolo pomôcť tejto škole a vypočuť približne 1000 rodičov – občanov tohto mesta. Žiaľ neúspešne. Tu si už musí každý spraviť vlastný názor.


NOVINKY

Úprava "malých konkurzov"

Úprava "malých konkurzov"

19.01.2021

dôležité

    Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale ...

čítaj ďalej


Zamyslenie...

Zamyslenie...

09.11.2020

Riešime koronu a politiku okolo nej. Mame rozdieľnosť názorov a pomaly sa dostávame do situácie, že nám nevadí keď nás riadi jedna autorita. Vadí nám iný názor bez rozdielu, či reprezentuje väčšinu alebo menšinu. Sme už iba krôčik smerom k jednotnej moci. To tu už bolo, tí ...

čítaj ďalej


Ďakujeme za váš hlas!

Ďakujeme za váš hlas!

01.03.2020

Doma dobre

    Máme tu prvý marcový deň. Pre niekoho úplne obyčajný deň no pre mňa je trochu iný. Vstávala som s nádejou, že na Slovensku nastáva zmena, zmena k lepšiemu. No výsledky parlamentných volieb ma veľmi prekvapili.  Žiaľ, ...

čítaj ďalejpozrieť ďaľšie